• 13

  Aug

  Metode Fiqh: Toriqotul Jami'

  Toriqotul Jami’ merupakan salah satu metode dalam pengambilan keputusan fiqh, Yang artinya menyatukan beberapa pendapat. Misalnya ada suatu masalah khilafiyah. Jika dengan metode toriqotul tarjih, yaitu melihat dalil-dalil yang kesannya bertentangan, maka dia teliti rawi-rawinya kemudian dia mengambil yang paling baik Jika dengan metode toriqotul tawaquf, yaitu mengambil jalan tidak berkomentar terhadap sesuatu khilafiyah meskipun dia sudah setuju dengan salah satu pendapat. Dalam surat al maidah:6 –> bahwa agama islam sudah sempurna. Setiap masalah ada jawabannya. Sehingga disimpulkan bahwa metode toriqotul jami’ lebih diutamakan ketimbang toriqotul tarjih. Meskipun ada metode pengumpulan dalil dalam metode toriqotul jami’, namun tidak semudah itu, karena
 • 29

  Jun

  Menyoal Khitan Perempuan

  Pendahuluan Di dalam Lisan al-Arab disebutkan bahwa kata Khitan berasal dari kata kerja Khatana al-ghulama wa al-jariyata, yakhtinuhuma, khitnan. Bentuk ism (kata benda)-nya adalah khitan dan khitanah. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, editor Abdul Azis Dahlan et al., Jakarta, 1997, diterangkan Khitan berasal dari akar kata arab khatana-yakhtanu-khatnan = memotong. Ibnu Hajar al-Asqolani mengatakan bahwa khitan bagi laki-laki dinamakan idzar sedangkan untuk perempuan disebut al-khafdhu. Kata khatiin artinya orang yang dikhitan, baik laki-laki maupun perempuan. [Hukum Khitan Bagi Wanita. Buletin Dakwah An Nur, Yayasan Al-Sofwa Jakarta, 15 Desember 2006]. Khitan atau sirkumsisi merupakan salah satu tindakan bedah yang telah lama dipraktikkan dalam sejarah manusia dan dianjurkan beberapa agama,
 • 29

  Jun

  Masalah Nyanyian dan Musik

  Pendahuluan Seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama). [Ensiklopedi Indonesia. PT Ikhtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta. Jilid V halaman 3080 dan 3081]. Secara umum, seni suara meliputi tiga bentuk, yaitu: (1) seni musik (instrumental art) merupakan bidang seni yang berhubungan dengan alat-alat musik dan irama yang keluar dari alat musik tersebut; (2) seni vokal yaitu melagukan syair yang hanya dinyanyikan dengan perantaraan oral (suara saja) tanpa iringan instrumen musik; (3) gabungan antara seni musik dan seni vokal berupa nyanyian yang diiringi musik. Bangsa Ar
-

Author

Follow Me

Search

Recent Post